جناب آقاي دكتر آزاد رياست محترم هيات امناي موسسه و عضو هيات موسس درگذشت پدرمحترمتان را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نماييم.


جناب اقاي دكتر تقي آزاد ارمكي 
درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براي روح آن فقيد سعيد علو درجات و براي بازماندگان صبر از درگاه خداوند بزرگ مسئلت مي نماييم.

روابط عمومي موسسه