جناب آقاي دكتر آزاد ارمكي مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نماييم


جناب آقاي دكتر آزاد مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض مي نماييم.

جناب آقاي دكترتقي آزاد ارمكي رياست محترم هيات امناي موسسه  درگذشت خواهرزاده گراميتان را خدمت شما و بيت شريف تسليت عرض نموده براي روح آن فقيده سعيده علو درجات و براي بازماندگان صبر جميل از درگاه خداوند بزرگ آرزو مي نماييم.

روابط عمومي موسسه