اعلام اساتيد راهنماي دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت بازرگانيقابل توجه دانشجويان مديريت بازرگاني 
اساتيد راهنما پايان نامه به شرح ذيل مي باشد. آن دسته از دانشجوياني كه تاكنون فرم پيشنهادي استاد راهنما را تكميل نكرده اند حداكثر مي بايست تا پايان مرداد نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمايند .بديهي است هر گونه تاخير در انتخاب استاد راهنما موجب افزايش يك ترم تحصيل دانشجو مي گردد.

دانشجويان مي بايست حداكثر تا پايان ترم سوم نسبت به تكميل پروپزال خويش با نظر استاد راهنما اقدام و آن را براي تصويب به تحصيلات تكميلي موسسه تحويل نمايند

شماره دانشجويي استاد راهنما   شماره دانشجويي استاد راهنما
9411132002     9411133026 دكتر حسيني
9411132003     9411133029 دكتر حسيني
9411132048 دكتر برزگر   9411133030 دكتر شير خدايي
9411132005     9411132052 دكتر فلاح
9411133002 دكتر حسيني   9411133053 دكتر يحيي زاده فر 
9411133004 دكتر شير خدايي   9411132054 دكتر برزگر
9411132008 دكتر يحيي زاده فر    9411133032 دكتر حسيني
9411132010 دكتر برزگر   9411132024 دكتر برزگر
9411133011 دكتر شير خدايي   9411133056 دكتر شير خدايي
9411133012 دكتر فلاح   9411132059 دكتر برزگر
9411133046 دكتر يحيي زاده فر    9411132028 دكتر برزگر
9411133014 دكتر حسيني   9411133058  
9411133015 دكتر شير خدايي   9411133061 دكتر حسيني
9411133017 دكتر شير خدايي   9411133039 دكتر شير خدايي
9411133018 دكتر فلاح   9411132056 دكتر برزگر
9411133049 دكتر حسيني   9411133062  
9411132014 دكتر يحيي زاده فر    9411133064 دكتر حسيني
9411133051 دكتر شير خدايي   9411133063 دكتر فلاح
9411133024 دكتر يحيي زاده فر    9411132042 دكتر يحيي زاده فر