گزارش تصويري از مراسم سيزده آبان در موسسه آموزش عالي سبز


گزارش تصويري از مراسم سيزدهم آبان در موسسه آموزش عالي سبز