انتخاب جناب آقای دکتر محمود شارع پور، ریاست محترم مؤسسه آموزش عالی سبز به عنوان پژوهشگر برتر استان مازندران
 جناب آقاي دكتر شارع پور رياست محترم دانشگاه سبز موفقيت هميشگي شما در تمامي آوردگاه هاي علمي مايه مباهات و افتخار ماست. اين بار نيز با انتخاب شايان تقديرتان به عنوان پژوهشگر برتر استان مازندران همانند گذشته توانمندي علمي خود را به اثبات رسانده ايد. صميمانه ترين شادباش ما را پذيرا باشيد.

روابط عمومی مؤسسه