کارگاه آموزشی« جایگاه روش نظریه بنیادی در تحقیقات کیفی» از سری برنامه های هفته پژوهش در تاریخ 95/09/26 در موسسه برگزار شد.(95/09/28)


این کارگاه با هدف آشنایی و کسب مهارت لازم اساتید و  دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی موسسه و سایر دانشگاههای استان در روش تحقیق کیفی با تدریس آقای دکتر نادر رازقی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران و با استقبال متقاضیان در روز جمعه مورخ 95/09/26 در موسسه آموزش عالی سبز برگزار شد.
ا