زمان تعطيلات تابستاني 96


قابل توجه دانشجويان محترم

بنابر تصميم هيات رييسه دانشگاه برنامه تعطيلات تابستاني دانشگاه سبز به شرح زير مي باشد.

از تاريخ 17 / تير ماه / 96   تا پايان تير 96 موسسه تعطيل مي باشد .
كليه پنج شنبه هاي مرداد ماه موسسه تعطيل مي باشد
ساعت كاري موسسه در مرداد ماه از ساعت 8 الي 13 مي باشد

از دانشجويان و مراجعين گرامي تقاضا مي شود در ايام تابستان در صورت نياز به مراجعه حضوري به موسسه، به ساعت كاري ايام تابستان بخش اداري موسسه توجه نمايند.

روابط عمومي موسسه