***  پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد مرحله تكميل ظرفيت  ***


پذيرش دانشجو در مرحله تكميل ظرفيت  مقطع كارشناسي ارشد 

به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه در كنكور راشد سال 1396 شركت نموده اند مي رساند موسسه آموزش عالي سبز در رشته هاي زير در مرحله تكميل ظرفبت دانشجو مي پذيرد .

1- جامعه شناسي با كدرشته  11866 

2-پژوهش اجتماعي با كدرشته  11892

3-علوم ارتباطات اجتماعي با كدرشته  14596

4-مديريت آموزشي با كدرشته  11866 

5-آموزش و بهسازي منابع انساني با كدرشته  12975

6-مديريت بازرگاني- بازاريابي با كدرشته  14891

7-مديريت بازرگاني- بازرگاني بين الملل   با كدرشته  14940

8-
مديريت صنعتي- توليد و عمليات با كدرشته  15296
متقاضيان مي توانند جهت ثبت نام و ادامه تحصيل از تاريخ  96/07/24 به سايت سازمان سنجش به آدرس sanjeshorg  يا به موسسه مراجعه نمايند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تماس 01143272969 تماس حاصل نمايند.