نخستین همایش ملی دانشجویی« توسعه فرهنگی -اجتماعی در ایران» در روز پنج شنبه 30 آذر 1396 در موسسه آموزش عالی سبز برگزار گردید


موسسه آموزش عالی سبز، روز پنج شنبه 30 آذر 96 ، میزبان دانشجویان محقق جوان درحوزه توسعه فرهنگی و اجتماعی ازدانشگاه های مختلف کشور بود