اهداي كانكس از سوي موسسه آموزش عالي سبز به هموطنان زلزله زده كرمانشاهي


 اهداي كانكس از سوي موسسه آموزش عالي سبز به هموطنان زلزله زده كرمانشاهي

از سوي هيات موسس و هيات ريسه موسسه آموزش عالي سبز يك دستگاه كانكس به هموطنان زلزله زده در كرمانشاه اهدا گرديد . 

روابط عمومي موسسه آموزش عالي سبز