. پذيرش دانشجو در رشته هاي كارشناسي ارشد


پذيرش دانشجو در رشته هاي كارشناسي ارشد 
به اطلاع آن دسته از دانشجوياني كه در كنكور ارشد سال 1398 شركت نموده اند مي رساند موسسه آموزش عالي سبز در رشته هاي زير دانشجو مي پذيرد .

1- جامعه شناسي با كدرشته  11967

2-پژوهش اجتماعي با كدرشته  11992

3-علوم ارتباطات اجتماعي با كدرشته  14770

4-
آموزش و بهسازي منابع انساني با كدرشته  13076

5-مديريت بازرگاني- بازاريابي با كدرشته  15089

6-مديريت بازرگاني- بازرگاني بين الملل   با كدرشته  15144

7-مديريت صنعتي- توليد و عمليات با كدرشته  15579
متقاضيان مي توانند جهت ثبت نام و ادامه تحصيل از تاريخ  98/04/20  به سايت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org  مراجعه نمايند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تماس 01143272969 تماس حاصل نمايند.