. تغيير ساعت كاري موسسه در ايام تابستان


تغيير ساعت كاري موسسه 
با توجه به گرماي هوا و بخشنامه استانداري مبني بر تغيير ساعت كار ادارات جهت كاهش مصرف برق ساعت كاري قسمت اداري موسسه تا اطلاع ثانوي از ساعت 8 الي 1230 مي باشد.  از اساتيد ، دانشجويان و مراجعين محترم درخواست مي شود مورد فوق را مد نظر خويش قرار دهند.
                                                                     روابط عمومي موسسه