. تعطيلات تابستاني موسسه آموزش عالي سبز 


بدين وسيله به اطلاع اساتيد ، دانشجويان و كليه مراجعين مي رساند موسسه آموزش عالي سبز از تاريخ 1397/05/06  تا تاريخ 1397/05/25 تعطيل مي باشد . خواهشمند است در اين ايام از مراجعه حضوري به موسسه خودداري فرماييد . 
با تشكر