اهدای هزینه همایش بزرگداشت مقام معلم به سیل زدگان

اهدای هزینه همایش بزرگداشت مقام معلم به سیل زدگان گلستان