انتخاب آقاي دكتر تقي آزاد ارمكي به عنوان عضو هيات مديره انجمن جامعه شناسي ايران


 
انتخاب آقاي دكتر تقي آزاد ارمكي رييس هيات امنا و عضو هيات موسس و استاد رشته جامعه شناسي  موسسه آموزش عالي سبز  به عنوان عضو هيات مديره انجمن جامعه شناسي ايران در دوره دهم را خدمت ايشان تبريك عرض نموده و آرزوي موفقيت بيشتر را براي ايشان داريم .
روابط عمومي موسسه