آقای دکتر محمود شارع پور ریاست موسسه در میان پژوهشگران پراستناد کشور در حوزه علوم اجتماعی قرار گرفت


    بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر محمود شارع‌پور  ریاست موسسه آموزش عالی سبز  و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در میان پژوهش‌گران پراستناد برتر کشور در حوزه علوم اجتماعی قرار گرفت.
       بر اساس این گزارش، یکی از وظایف اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، فراهم آوردن امکان شناسایی و بررسی ضریب نفوذ تولیدات علمی دانشمندان و محققان است. تحقق این هدف در وهله اول از طریق توسعه منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده جامع از تولیدات علمی این دانشمندان میسر می‌گردد. اما شناسایی دانشمندان تاثیرگذار و تولیدات علمی کارآمد، نیازمند تحلیل‌های علمی موشکافانه است. به این منظور، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با استفاده از منابع داده جهانی به طور سالانه اقدام به بررسی و شناسایی فهرستی از پژوهش‌گران برتر ایرانی در حوزه‌های پژوهشی علوم و علوم اجتماعی می‌نماید. هم‌چنین، این پایگاه با اتکا به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده خود، فهرستی از نویسندگان پراستناد ایرانی در حوزه‌های علوم انسانی، اجتماعی و هنر را نیز شناسایی و به جامعه علمی معرفی می‌کند. 
       در گزارش سال 1398، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بررسی عملکرد پژوهش‌گران ایرانی در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر برای دوره 5 ساله 1392 تا 1396 اقدام به شناسایی 78 نفر از پراستنادترین پژوهش‌گران هر رشته نموده است. مطابق با روش‌شناسی فوق‌الذکر، علاوه بر محاسبه تعداد مطلق استنادات، سه شاخص نسبت تعداد کل استنادات به تعداد مقالات استنادکننده، تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله و متوسط درصد خوداستنادی براساس تعداد استنادات نرمال شده نویسندگان نیز محاسبه گردیده است. به این ترتیب، نویسندگان یک دهم درصد برتر در هر رشته که حداقل در دو شاخص از سه شاخص فوق نمره قابل قبول داشته‌اند، در لیست نهایی قرار گرفته‌اند.
       بر این اساس، در مجموع از 12 رشته مختلف علوم انسانی، اجتماعی و هنر و معماری  78 پژوهش‌گر پر استناد حداقل امتیاز لازم را کسب نمودند. البته سهم رشته‌های مختلف از پژوهش‌گران پر استناد یکسان نبوده و تابعی از تعداد کل استنادها و نیز تعداد پژوهش‌گران هر رشته است. بیشترین سهم و تعداد پژوهش‌گر پر استناد به ترتیب متعلق به رشته‌های مدیریت، علوم تربیتی، اقتصاد و مالی، علوم اجتماعی، ادبیات، روان‌شناسی و جغرافیا بوده است که نام دکتر محمود شارع‌پور نیز به چشم می‌خورد.
روابط عمومی موسسه