معرفی  معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي:
  
صادق ترزبان
شماره تماس:  3272964
شماره داخلی:  301
تحصیلات : کارشناسی ارشد
رشته :جغرافیا
 
  شرح وظایف معاونت آموزشی و  تحصيلات تكميلي :
  • اداره كليه امور آموزشي موسسه
  • مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط
  • نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي از طريق دفتر نظارت و ارزیابی موسسه  
  • تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزشي 
  • نظارت بر حسن اجراي وظايف واحد هاي وابسته
  • تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه 
  • برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحد هاي ذيربط
  •   نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي آموزشي موسسه و ارزيابي آن و ارائه گزارش به هيات رئيسه
  • ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيات علمي و مديران آموزشي  در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيات علمي
  •  اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي