قابل توجه دانشجويان مشمول كميسيون موارد خاص
به اطلاع دانشجويان مشروط  3 ترم يا بيشتر و يا اتمام سنوات مي رساند جهت دريافت پاسخ مجوز ادامه تحصيل خود و همچنين انتخاب واحد در صورت تاييد مي بايست از تاريخ 95/07/12 لغايت 95/07/17 به اداره آموزش مراجعه فرمايند .

 بديهي است عدم مراجعه در تاريخ هاي تعيين شده به منزله انصراف از تحصيل تلقي مي گردد.
اداره اموزش موسسه