ارتقا مرتبه علمی آقای دکتر بهرام نوایی نیا معاون اداری و مالی موسسه
جناب آقای دکتر بهرام نوایی نیا ، معاونت محترم اداری و مالی موسسه :
ارتقای علمی شما به مرتبه استادی را که نشانگر توانمندی علمی - پژوهشی حضرتعالی در نیل به این جایگاه رفیع می باشد را تبریک گفته و موفقیت روز افزون شما را آرزومندیم .
 
هیات موسسه ، هیات رئیسه و کارکنان موسسه آموزش عالی سبز