شنبه شانزدهم بهمن کلیه فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاه تعطیل است
شنبه شانزدهم بهمن کلیه فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاه سبز تعطیل می باشد

       به استحضار کلیه دانشجوبان و همکاران محترم دانشگاه میرساند که شنبه شانزدهم بهمن کلیه فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاه سبز به دلیل افت فشار گاز تعطیل می باشد.

روابط عمومی دانشگاه سبز