برگزاری نشست علمی تحولات اجتماعی - فرهنگی جامعه ایرانی
نشست علمی تحولات اجتماعی - فرهنگی جامعه ایرانی در روز پنج شنبه 92/9/28 درموسسه آموزش عالی سبز با همکاری موسسه آموزش عالی سبز و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و استانداری مازندران برگزار می گردد .