مقالات شماره اول مجله مطالعات توسعه اجتماعي - فرهنگي 
تابستان 91 

1- بررسی و شناسایی شاخصهاي کاربردي توسعه اجتماعی
      
    تقي آزاد ارمكي - مهدي مباركي  - زهره شهبازي                                                            دريافت مقاله 


2- نقش برنامه هاي دینی تلویزیون در هویت دینی  (مطالعۀ موردي شهروندان شهر اصفهان در سال1390)
    
    محسن نيازي  -  اعظم ولايتي                                                                                       دريافت مقاله
 


3- دیرینگی مازندران و فرهنگ مازندرانی

علی اکبر باقري خلیلی، طیبه غزنوي                                                                                 دريافت مقاله 
 


4- بررسی عوامل مرتبط با جهت گیري ارزشی جوانان: مطالعۀ موردي دانشجویان دانشگاه شیراز
 

جهانگیر جهانگیري، فاطمه ابوترابی زارچی                                                                        دريافت مقاله 


5- بررسی عوامل مؤثر در شاداب سازي مدارس از دیدگاه دانش آموزان و اولیاي مدرسه (مدیران، معلمان و مربیان پرورشی) با تاکید بر توسعۀ فرهنگی

صمد ایزدي، سهیلا هاشمی، لیلا برزمینی                                                                         دريافت مقاله 
 


6- بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر برسبک زندگی خودمراقبتی شهروندان

محمد عباس زاده، محمدباقر علیزاده اقدام، رحیم بدري گرگري، ابوعلی ودادهیر                   دريافت مقاله 
 


7- تحلیل فضایی نحوه و میزان گذران اوقات فراغت: نمونه موردي بافت قدیم و بافت جدید شهر کاشان

محسن شاطریان، امیر اشنویی، محمود گنجی پور                                                               دريافت مقاله