معرفی مدير ‌دانشجويي :
  
  ابراهيم ولي پور
شماره تماس:  3272222
شماره داخلی:  -
تحصیلات : دانشجوي دكتري
رشته :مديريت
 
 مديريت دانشجويي
مديريت دانشجويي شامل زيرمجموعه هاي زير مي باشد:
1.     امور دانشجويان
2.     اداره خوابگاه
3.     صندوق رفاه
4.     اداره تغذيه
5.     اداره بهداشت
6.     مرکز مشاوره دانشجويي