معرفی مدير آموزش:
  
   محمدمهدی شکری
شماره تماس:  3272222
شماره داخلی:   302
تحصیلات :  
رشته : 
 
  شرح وظایف مدير آموزش :

1- نظارت بر ثبت نام و تعيين واحد دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه. 

2- رسيدگي به برنامه هاي آموزشي دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغيير يا توسعه آنها.

3- مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفتهاي علمي، عملي آنان.

4- نظارت بر صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريز نمرات و تأئيديه مدارك تحصيلي.

5- نظارت بر امور مربوط به وظيفه عمومي دانشجويان و صدور گواهي اشتغال به تحصيل آنان.

6- نظارت بر امور نقل وانتقال دانشجويان با توجه به مقررات و ضوابط تعيين شده.

7- برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي در داخل يا خارج از كشور به منظور مبادلات دانشجوئي و آموزشي.

8- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح.