معرفی  معاون ‌دانشجويي و فرهنگي:
  
  حجت الاسلام عزت اله واعظي
شماره تماس:  3272222
شماره داخلی:  -
تحصیلات : دكتري
رشته :حوزوي
 
  شرح وظایف معاونت دانشجويي و فرهنگي :
ادار‌ه‌های تحت پوشش این معاونت سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، هدایت و نظارت و ارزیابی خدمات رفاهی، بهداشتی- درمانی و مشاوره دانشجویی  و نیز کلیه برنامه های فرهنگی، اجتماعی، فوق برنامه و تربیت بدنی را در حدود مقررات و ضوابط مصوب بر عهده دارند. 
· فراهم نمودن امکانات رفاهي از قبيل خوابگاه ها، غذا خوري ها، و اعطاي وام هاي ضروري و ازدواج بر اساس مقررات صندوق رفاه.
·  تشکيل شوراهاي صنفي، کانون هاي فرهنگي و هنري، انجمن هاي علمي دانشجويي، کانون نشريات داتشجويي و حمايت از آنها جهت فراهم ساختن زمينه ايفاي نقش توسط دانشجويان در بدنه اجرايي و علمي دانشگاه.
· حمايت معنوي و مادي از تشکل هاي دانشجويي به منظور تشويق به شرکت در مسائل سياسي.
·  فراهم ساختن زمينه مشارکت دانشجويان در المپياد هاي ورزشي، کنفرانس هاي علمي اردوها مربوط به سر فصل دروس.
· احترام به دانشجويان وآراء و نظريات آن ها در چارچوب مقررات در جهت اعتماد سازي و ايجاد اميدواري در آن­ها.
· به طور خلاصه در جهت بهينه سازي امکانات محدود به منظور رفع بخشي از کمبودها و نارسائي ها.
· نظارت بر اجراى برنامه خدمات رفاهى و فعاليتهاى غير آموزشى و فوق برنامه دانشجويان
· توسعه و تعميم رشته‏هاى مختلف ورزشى در دانشگاه و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه
· نظارت در برقرارى جلسات گفت و شنود بين استادان و دانشجويان
·  نظارت بر تهيه مسكن و فعال سازي ستاد اسکان
· تهيه كار دانشجويي براى دانشجويان متقاضى
· تهيه وسايل تشويق ورزشكاران ممتاز و نظارت در برگزارى مسابقات ورزشى
· نظارت بر انجام امور مربوط به مشاوره راهنمايى دانشجويان در زمينه‏هاى تحصيلى، شغلى، و شخصى
· نظارت بر فعاليت هاى فرهنگى، سياسى، و اجتماعى دانشجويان
· برنامه‏ريزى جهت گسترش ارزش هاى اسلامى و انقلابى در كليه سطوح دانشگاهى
· گسترش روابط ميان اعضاى هيأت علمى و كاركنان و دانشجويان
·  برنامه‏ريزى جهت فراهم آوردن امكانات فرهنگى و هنرى براى نيروهاى دانشگاهى
· نظارت بر حسن اجراى مقررات انضباطى دانشجوياندر سطح دانشگاه
· ايجاد هماهنگى بين عمليات اجرايى واحدهاى تابعه و نيز بين نهادهاى مختلف فرهنگى و سياسى دانشجويان و نظارت مستقيم بر كار آن ها
·  ايجاد ارتباط و همكارى با مراكز فرهنگى و هنرى
· شركت در جلسات و كميسيون هاى مربوط
· تهيه گزارش هاى لازم از انجام فعاليت هاي دانشجويي و ستادي