معرفی معاون پژوهشی و فناوري


تقی آزادارمکی
آدرس پست الکترونیکی: azad@sabz.ac.ir
تحصیلات : دکترا 
رشته :جامعه شناسی

    
شرح وظایف معاونت پژوهشی :
  • بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليت هاي پژوهشي
  • مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه موسسه
  • تماس با موسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي
  • اداره امور واحد هاي پژوهشي تابع و وابسته به موسسه
  • همكاري در ارائه خدمات علمي ، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس ها ي علمي و اجراي كليه امور قرادادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين موسسه و ساير موسسات
  • همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي موسسات غير دانشگاهي
  • نظارت بر كليه امور پژوهشي موسسه، كتابخانه ها و بانك هاي اطلاعاتي
  • برنامه ريزي جهت استفاده از اعضاي هيات علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط
  • تهيه برنامه پژوهشي موسسه و ارائه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي در قالب هاي برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت براي طرح درشوراي پژوهشي موسسه
  • بررسي و ارزيابي فعاليت هاي موسسه در چهار چوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح هيات رئيسه