معرفی معاون اداری و مالی
   
                بهرام نوایی نیا
           آدرس پست الکترونیکی:  Navainia@sabz.ac.ir
            شماره داخلی:  504 (43272222)
            تحصیلات : دکترا
            رشته :عمران
 
  شرح وظایف معاونت اداری و مالی :
 • تهيه و تدوين خط مشي واحدهاي تابعه درقالب اهداف موسسه ومصوبات و مقررات جاري و ابلاغ به آنها
 •  نظارت براجراي امور اداري و مالي و خدماتي با رعايت مقررات مربوطه
 • نظارت بر تهيه و تدارك احتياجات موسسه و امور تاسيساتي و تعميراتي و نظارت برحسن اجراي قراردادها
 •  تعقيب و اعمال نظارت برعمليات اجرائي درواحدهاي تابعه و كوشش درحل مسائل موجودو پيشبرد فعاليت اين واحدها
 • همکاری با رئيس موسسه در اجرای هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهای ستادی موسسه
 • رسيدگی به هدف های اجرايی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف
 • ايجاد هماهنگی بين فعاليت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکل موجود
 •  ارائه گزارشات توجيهی لازم به رئيس موسسه در خصوص وظايف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • اتخاذ تصميم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
 • شرکت در شوراها، کمسيونها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل اداری مالي در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح موسسه
 •  نظارت بر انجام امور استخدامي و تأمين نياز نيروي انساني موسسه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل
 •  تهیه و تدوين بودجه‌ي دانشگاه با همكاري ساير معاونت‌ها و نظارت بر اجراي بودجه
 •