معرفی  رییس موسسه 

                محمود شارع پور
           آدرس پست الکترونیکی:  sharepour@sabz.ac.ir
            شماره داخلی: 501-(43272222)
             تحصیلات : دکترا
            رشته :جامعه شناسي

واحد های ستادی سرپرست موسسه متشکل از دفتر ریاست ، روابط عمومی ، حراست ، شورای نظارت و ارزیابی و هیات نظرات بر فعالیت های موسسه می باشد که زیر نظر مستقیم سرپرست موسسه ایفای نقش می نماید. 

وظایف و اختیارات سرپرست موسسه

  •    اداره کلیه امور موسسه
  •   اجرای مصوبات هیات موسس و هیات امنا
  •    نظارت بر حسن اجرای کلیه امور آموزشی ،پژوهشی و مالی     
  •   استخدام ، انتصاب و عزل  کارکنان موسسه بر اساس ضوابط و مقررات 
  • امضای کلیه اسناد و اوراق  بهادار و تعهد آور موسسه
  • انعقاد قراداد از طرف موسسه
  • پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اداری موسسه