اسامی هیات موسس به شرح ذیل می باشد 


1-دکتر تقی آزاد ارمکی                                         هیات علمی دانشگاه تهران
2- دکتر مهری بهار                                             هیات علمی دانشگاه تهران
3-دکتر محمود شارع پور                                       هیات علمی دانشگاه مازندران
 4-دکتر عبدالروف صمدی میبدی                             هیات علمی دانشگاه مازندران
5- دکتر بهرام نوایی نیا                                           هیات علمی دانشگاه نوشیروانی
6- حجت الاسلام عزت اله واعظی                               حوزوی           
7-آقای ابراهیم ولی پور