اعضای هیات امنا که با حکم وزیر علوم به موسسه معرفی شده اند به شرح ذیل می باشد.

1-دکتر تقی آزاد ارمکی                    رییس هیات امنا                 هیات علمی دانشگاه تهران
2- دکتر علی ساعی                        نماینده وزیر                     هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
3-حجت الاسلام عزت اله واعظی               
4-دکتر عبدالروف صمدی میبدی                                             هیات علمی دانشگاه مازندران
5-دکتر مرتظی ناصحی                    نماینده استاندار
6-دکتر ابراهیم صالحی عمران                                              هیات علمی دانشگاه مازندران
7-دکتر عباسعلی رستمی                                                     هیات علمی دانشگاه مازندران 
8-دکتر عبدالحسین طحانی                                                   هیات علمی دانشگاه مازندران