کد خبر:  2125 تاریخ انتشار: 08:55 - 1393/01/25 تعداد بازدید: 6888

اطلاعيه برگزاري نشست علمي  « هايك و توسعه »

ﺣﻮﺯه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣوزش عالي سبز ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 « هايك و توسعه »
 
 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر: آﻗﺎي ﺍﻣﯿﺮ آزﺍد
 
 
 
 
زﻣﺎن :  ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ27/1/93  ﺳﺎﻋﺖ  15-13 
 ﻣﮑﺎن:ﮐﻼس ﺷﻤﺎره 501
«ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺍي ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍن آزﺍد ﺍﺳﺖ ».
 

فرم دریافت نظرات شما
نام شما: نشانی پست الکترونیک شما:
نظر شما:*
سوال:* 4 + 6 =